Szablony artykułów

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna zamawianych urządzeń

 

 

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

z siedzibą: Świeszyno 6, 75-024 Świeszyno

jest administratorem danych osobowych uczniów uczących się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie jest Michał  Wiech

Sposoby kontaktu z IOD:

 

- adres korespondencyjny:

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

Świeszyno 6

75-024 Świeszyno

- adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO ) informujemy, że :

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest

Szkoła Podstawowa im. WDPAK

z siedzibą w Świeszynie 6.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD

DANE OSOBOWE RODZICÓW I UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest  Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie, Świeszyno 6,  76-024 Świeszyno.
  1. Dane osobowe rodziców i ucznia, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  1. Odbiorcami danych osobowych uczniów i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Zespół Oświaty Samorządowej).
  1. Dane osobowe rodziców i ucznia przechowywane będą przez okres wskazany w JRWA.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  1. Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  1. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

      - wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

      - adresów e-mail  rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego),

 Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

rozporzadzenuie