Szablony artykułów

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: https://spswieszyno.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2016-05-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Grzegorz Król, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 690 929 453. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyłączenia

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem jest fakt, iż są to dokumenty przesłane do szkoły w wersji tradycyjnej w celu udostępniania informacji na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-02-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Król.
 • E-mail: biuro@gkinformatyka.pl
 • Telefon: +48 690 929 453

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im 27 WDP AK w Świeszynie
 • Adres: Świeszyno 6, 76-024 Świeszyyno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 943161225

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Świeszynie mieści się w 1 budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia- od strony drogi, po prawej stronie budynku oraz od strony boiska. Wejście od strony boiska jest dostosowane do wjazdu na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem zostaną wytyczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu budowy hali widowiskowo- sportowej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Strona internetowa szkoły nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Strona zbudowana została w technologii responsywnej, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna zamawianych urządzeń

 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW I UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest  Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie, Świeszyno 6,  76-024 Świeszyno.
 1. Dane osobowe rodziców i ucznia, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 1. Odbiorcami danych osobowych uczniów i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Zespół Oświaty Samorządowej).
 1. Dane osobowe rodziców i ucznia przechowywane będą przez okres wskazany w JRWA.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 1. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

      - wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

      - adresów e-mail  rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego),

 Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

z siedzibą: Świeszyno 6, 75-024 Świeszyno

jest administratorem danych osobowych uczniów uczących się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie jest Grzegorz Król

Sposoby kontaktu z IOD:

 

- adres korespondencyjny:

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie

Świeszyno 6

75-024 Świeszyno

- adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO ) informujemy, że :

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest

Szkoła Podstawowa im. WDPAK

z siedzibą w Świeszynie 6.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD